Pages

Subscribe:

Labels

Thursday, May 8, 2014

Du Kaba Sumlut Gun Maw Woi Awn Ai K.I.O Dat Kasa Ni Hte Hkrum Zup Hpawng ,Washington D.C ( video )

VOA နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း